Search
× Search

สื่อการเรียนรู้ การจัดการความรู้

โครงการจัดการความรู้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดประชุมผ่าน ZOOM

การจัดการความรู้และการเป็นวิทยากรกระบวนการ

การจัดการความรู้ด้านต่างๆ

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

การเรียนการสอน (เกมส์ออนไลน์และล็อคบุ๊คออนไลน์

งานคลังละพัสดุ คณะแพทยศาสตร์

เทคนิคการขออนุมัติและเบิกจ่ายโครงการฯ ให้ทันเวลา

งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์

การพัฒนาฐานข้อมูลตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพ

Sed Blandit Libero Volutpat

image
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

KM เส้นทางสู่ความสำเร็จ “World’s Top 2% Scientists"

งานการประชุมและจัดเลี้ยง ส่วนบริหารงานกลาง

อบรมการใช้งานโปรแกรม Zoom

งานการประชุมและจัดเลี้ยง ส่วนบริหารงานกลาง

อบรมการใช้งานโปรแกรม Zoom Admin

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top