Search
× Search

รู้จัก KM

image
image

ประเภทของความรู้ 

image

องค์ประกอบของวงจรความรู้

image

แหล่งที่มา : เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ การจัดการความรู้และการเป็นวิทยากรกระบวนการ

วิทยากรบรรยายโดย ผศ.ดร.ฐาศุกร์  จันประเสริฐ   สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top