Search
× Search

กิจกรรมและข่าวสาร

image
image

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

image
 ปะชุมแบบ Onsite


image
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
image
 ประชุมแบบออนไลน์


image
แสดงความคิดเห็น
image
ร่วมแสดงความคิดเห็น
image
พัฒนามาตราฐานการประเมิน
image
 พัฒนาความคิด

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดประชุมผ่าน ZOOM

วันที่ 27 มิถุนายน 2565

image
ร่วมกันพูดคุย
image
แสดงความคิดเห็น
image
 จัดทำความรู้
image
แนะนำสิ่งที่ถูกต้อง
image
ทดสอบการใช้งาน
image
แชร์ประสบการณ์
image
เรียนรู้เทคนิคต่างๆ
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top