Search
× Search

ค้นหาความรู้

การจัดการความรู้

ค้นหาความรู้กับ SWU KM

การจัดการความรู้ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล KM จากทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยศรียครินทรวิโรฒ มาไว้ในสำนักหอสมุดกลางเพื่อสะดวกต่อการจัดการและค้นหา KM ต่างๆ โดยสามารถเข้าค้นห้าข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์การจัดการความรู้นี้

ค้นหาความรู้
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top