Search
× Search
image

การจัดการความรู้          ด้านระบบสารสนเทศ 

มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจพื้นฐาน สำหรับการจัดการระบบสารสนเทศในองค์กรทุกประเภท ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับะผู้ที่ต้องการพัฒนาองค์กร ให้เพียบพร้อมด้วยสารสนเทศและความรู้ ที่สามารถนำมาใช้เพิ่มศักยภาพและความสามารถขององค์กร ตลอดจนบุคลากรทุกระดับ

ชุดความรู้

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top