Search
× Search
image

การจัดการความรู้          ด้านการเรียนการสอน

เพื่อให้ได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร โดนจััดให้มีการสอนตามหลักสูตรด้วยสื่อและช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่และสามารถส่งถึง (Access) ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้

ชุดความรู้

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top