Search
× Search
image

การจัดการความรู้          ด้านการเงิน พัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง

ความรู้เบื้องต้นของการจัดการการเงินบทบาทและหน้าที่หลักของการจัดการการเงิน พัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง โดยมีจุดเด่นคือได้้เรียนรู้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน  พัสดุ จัดซื้อจั จ้าง ไว้ในส่วนของเนื้อหาเรื่องงบการเงิน พัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง นำเสนอในรูปและสำนวนที่อ่านเข้าใจง่าย ครอบคลุมหลักสูตรของคณะ สำนัก ส่วนงาน ต่างๆในมหาวิทยาลัย

ชุดความรู้

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top