Search
× Search
image

การจัดการความรู้          ด้านวิจัยและนวัตกรรม

การนำความรู้และการเรียนรู้มาสร้างคุณค่าและมูลค่า ต้องนำมาผ่านกระบวนการให้ครบทั้ง 3 มุม คือ มุมของการวิจัย มุมของนวัตกรรม และมุมของการจัดการความรู้ ที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอยู่ตลอดเวลา

ชุดความรู้

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top